Actueel

Onderzoek "De rol van de RvC-leden en -voorzitters bij besluitvorming"

Doet u mee? Governance University doet de komende maanden samen met dr Pieter-Jan Bezemer van de Edith Cowan University uit Perth (Australië) onderzoek naar de rol van de voorzitter van Nederlandse bedrijven bij besluitvorming. Pieter-Jan heeft eerder mooie onderzoeken gedaan in Australië, soms zelfs met camera’s in de boardroom, en heeft gepubliceerd over uitkomsten in de vorm van het soort interventies die voorzitters plegen, wanneer, waarom en hoe vaak. De Nederlandse data wordt vergeleken en versterkt met Australische waardoor een robuust beeld ontstaat.

Uitnodiging om deel te nemen aan ons onderzoek
U bent bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoeksproject. Het doel van dit project is om beter te begrijpen hoe en wanneer commissarissen (al dan niet) succesvol bijdragen aan de besluitvormingsdynamiek in de raad van commissarissen alsook de invloed die de voorzitter hierop heeft. U bent gevraagd om deel te nemen aan dit project vanwege uw ervaring als (huidig of voormalig) lid van een raad van commissarissen.

Formaliteiten
Australisch universiteitsbeleid vereist dat u de navolgende informatie doorneemt voor deelname aan dit onderzoek. Mocht u meer informatie over het onderzoeksproject willen ontvangen of vragen hebben, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Als u besluit deel te nemen aan het onderzoeksproject, vragen we u om het bijgevoegde toestemmingsformulier te ondertekenen. Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u:

  • begrijpt wat u heeft gelezen;
  • akkoord bent met deelname aan het onderzoeksproject;
  • akkoord bent betrokken te zijn bij het onderzoek zoals beschreven;
  • toestemming verleent voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden.

Waar gaat dit project over?
Ons project heeft als onderliggende doelstelling om meer inzicht te verschaffen in hoeverre commissarissen (al dan niet) actief betrokken zijn in de raad van commissarissen en de rol die de voorzitter hierin kan vervullen door het stimuleren van een gezonde dynamiek in de raad van commissarissen. In andere projecten is al veel aandacht besteed aan de structuren en processen van de raad van commissarissen. Dit project tracht de menselijke aspecten in de bestuurskamer nader te duiden. Ook onderzoeken we hoe en waarom commissarissen (al dan niet) betrokken zijn bij het besluitvormingsproces en wat voorzitters kunnen doen om de dynamiek in de raad van commissarissen te verbeteren.

Wat houdt uw deelname in?
Uw deelname aan dit onderzoeksproject omvat een interview van maximaal 60 minuten op een afgesproken locatie dan wel per (beeld-)telefoon. Het gesprek wordt met audioapparatuur opgenomen en zal daarna worden getranscribeerd. We vragen u onder meer waarom en wanneer commissarissen zich normaliter uitspreken dan wel terughoudend opstellen in vergaderingen. Daarnaast zal een aantal vragen worden gesteld over hoe een goede voorzitter volgens u de vergadering dient te leiden.

Is het verplicht deel te nemen aan dit onderzoek?
Deelname aan het onderzoek is uiteraard volledig vrijwillig. Als u besluit deel te nemen en naderhand van gedachten verandert, kunt u zich op elk gewenst moment terugtrekken. Het onderzoeksteam zal dan alle verzamelde gegevens over u verwijderen. Uiteraard kunnen we dat niet meer doen voor gegevens die niet meer direct op u terug te leiden zijn dan wel na publicatie van de geanonimiseerde resultaten in tijdschriften/boeken/rapporten.

Wanneer u besluit deel te nemen, dan ontvangt u deze informatiebrief evenals een toestemmingsformulier dat dient te worden ondertekend. Een kopie van het ondertekende formulier zal aan u worden overhandigd voor uw eigen administratie. Uw beslissing om deel te nemen, of om deel te nemen en u naderhand terug te trekken, heeft uiteraard geen enkele invloed op uw relatie met het onderzoeksteam en de Governance University.

Uw privacy wordt geborgd
Door het toestemmingsformulier te ondertekenen, stemt u ermee in dat het onderzoeksteam persoonlijke informatie over u verzamelt en gebruikt voor het onderzoek. De verkregen informatie die u zou kunnen identificeren wordt vertrouwelijk behandeld. Alle interviews worden getranscribeerd door een erkend bureau dan wel de leden van het onderzoeksteam zelf. Iedere verwijzing die gedurende de interviews naar u of iemand anders wordt gemaakt, zal tijdens dit proces worden geanonomiseerd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoeksproject en slechts met uw toestemming openbaar gemaakt, behalve wanneer wij wettelijk vereist zijn om deze informatie te delen.

Verwacht wordt dat de resultaten van het onderzoeksproject op verschillende manieren zullen worden gepubliceerd en/of gepresenteerd. In iedere publicatie en/of presentatie wordt informatie op zodanige wijze verwerkt dat u niet kunt worden geïdentificeerd, behalve als hier een specifieke reden voor is. Dit gebeurt enkel nadat u hiervoor bent benaderd en u schriftelijk toestemming heeft gegeven.

In overeenstemming met de relevante wetgeving heeft u het recht om informatie op te vragen die door het onderzoeksteam wordt verzameld en opgeslagen. Daarnaast zal alle informatie waar u het niet mee eens bent door het onderzoeksteam worden gecorrigeerd. Wanneer u aanspraak wilt maken op de door u aangeleverde informatie, dan kunt u hiervoor contact opnemen met een van de leden uit het onderzoeksteam.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een met wachtwoord beveiligde map op een beveiligde server van Edith Cowan University (de Australische partner in het onderzoeksteam) en de Governance University (de Nederlandse partner) gedurende minimaal zeven jaar. De gegevens worden vernietigd wanneer het beleid van Edith Cowan University niet langer de opslag daarvan vereist. Alle schriftelijk ondertekende toestemmingsformulieren worden opgeslagen in een afgesloten (digitaal) archief van de Governance University. Afschriften en notities zijn alleen toegankelijk voor het onderzoeksteam.

Wat is het mogelijke belang van dit onderzoek?
We kunnen u niet garanderen dat u persoonlijk enig voordeel uit het onderzoek zal verkrijgen. Uw bijdrage zal echter in zijn algemeenheid ten goede komen aan directies en commissarissen door het beter begrijpen van effectieve gedragsaspecten die verband houden met het voorzitten van vergaderingen van de raad van commissarissen. Verbeteringen ten aanzien van de effectiviteit van de raad van commissarissen zullen in ultimo mogelijk leiden tot een toename van de bedrijfsprestaties in Nederland.

Mogelijke risico’s en risicobeheersplan
Aan uw deelname ten behoeve van dit project zijn geen enkele risico’s verbonden (buiten de normale risico’s van het dagelijkse leven). Het kan echter voorkomen dat u sommige vragen als stressvol of verontrustend ervaart. Als u een vraag niet wilt beantwoorden, dan kunt u deze uiteraard overslaan en naar de volgende vraag gaan of kiezen om onmiddellijk te stoppen. Mocht uw deelname aan het onderzoeksproject leiden tot een onprettig gevoel, dan kan het onderzoeksteam begeleiding of andere passende ondersteuning bieden.

Wat gebeurt er als het onderzoek stopt?
We zullen u op de hoogte stellen van de resultaten door middel van een praktijkgericht rapport dat met en door de Governance University wordt gepubliceerd. Daarnaast zijn we voornemens om de resultaten van het project in onderzoekstijdschriften te publiceren alsmede deze lokaal, nationaal en internationaal te presenteren. Uw naam of andere identificerende informatie wordt niet opgenomen in de publicaties of presentaties.

Is het onderzoek goedgekeurd?
Het onderzoeksproject is goedgekeurd door de Human Research Ethics Committee van de Edith Cowan University, welke in overeenstemming is met de National Health and Medical Research Council’s National Statement on Ethical Conduct in Human Research (2007).

Contactpersonen
Wanneer u aspecten uit het onderzoeksproject wilt bespreken, neem dan contact op met de volgende personen:

Hoofdonderzoeker
Pieter-Jan Bezemer
Hoofddocent
Edith Cowan University
T: 0061 8 6304 5283
E: p.bezemer@ecu.edu.au

         

Onderzoekers Governance University
Stefan Peij
Directeur
Governance University
T: +316 10909101
E: peij@governanceuniversity.nl

Koen Castenmiller
Onderzoeksassistent
Governance University
T: +316 5415561
E: koen@castenmiller.info

Als u zich zorgen maakt of klachten heeft over dit onderzoeksproject en daarover met een onafhankelijk persoon wilt praten, kunt u contact opnemen met:

Onafhankelijk persoon
Onafhankelijke functionaris onderzoekethiek
Edith Cowan University
Telefoonnummer: 0061 8 6304 2170
Faxnummer: 0061 8 6304 2661
E-mailadres: research.ethics@ecu.edu.au

Mocht u willen deelnemen aan het onderzoek zouden we het waarderen als u het toestemmingsformulier zou willen ondertekenen en sturen naar peij@governanceuniversity.nl.

Wilt u meer informatie over een van onze opleidingen,
bel 0343 - 47 61 73.

Governance University maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK